Privacybeleid

Privacyverklaring KICKTHIS

Waarom een Privacyverklaring?
Als je lid wordt van Kickthis, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben en wat wij met deze gegevens doen, leggen wij graag uit in deze privacy verklaring. KICKTHIS vindt privacy belangrijk en is dus zeer betrokken bij het beschermen van de privacy van haar leden. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd. KICKTHIS leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

KICKTHIS is gevestigd aan Strijkviertel 35J-K te De Meern, Nederland. KICKTHIS is onderdeel van MM Company en ingeschreven bij de KvK onder nummer 66366496.

De persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-Mail adres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bankgegevens
 • Informatie rondom je bezoek aan onze club (geboekte lessen)
 • Foto
 • Camerabeelden (verderop uitgebreid beschreven in het ‘reglement cameratoezicht’)

 

Wij gebruiken die gegevens voor:

 • Het aanmaken van een abonnement/rittenkaart
 • Het opstellen en versturen van facturen
 • Het verstrekken van informatie
 • Je uit te nodigen voor evenementen
 • Je uit te nodigen voor deelname aan evaluaties/enquêtes
 • Verbeteren van onze dienstverlening
 • Het verzenden van e-cards voor je verjaardag
 • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de e-mail of via de app
 • Het eventueel verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe producten en diensten
 • Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die voortkomen uit abonnementen die we met jou hebben afgesloten, evenals voor facturering en levering van aangekochte materialen
 • Promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit KICKTHIS. Bijvoorbeeld om je via onze website, de app, een email bericht, een nieuwsbrief of via social media te informeren over KICKTHIS
 • Profielfoto in Logifit, zodat de trainers snel zien wie er wel/niet aanwezig zijn
 • In foto’s en video op/in onder andere onze website, social media, nieuwsbrief en email berichten (zie ook paragraaf ‘foto’s & video opnames)

 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Nadat je jouw abonnement hebt opgezegd, blijven je gegevens 12 maanden bewaard.

 

Verwerkt KICKTHIS ook bijzondere persoonsgegevens?

KICKTHIS verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden?

KICKTHIS verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Zoals Logifit voor het ledenbestand, administratie en facturatie en Feedbackradar voor de enquêtes.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging

KICKTHIS zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van KICKTHIS zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

 

Foto’s & video-opnames

Bij KICKTHIS maken wij regelmatig foto- en video-opnames van onder andere onze trainingen en evenementen. Deze foto’s en video’s worden gebruikt om te plaatsen als content voor onze social media, website of print. Mocht je op een foto of video staan en dit niet willen, dan zullen wij jouw foto en/of video altijd op verzoek z.s.m. verwijderen. Wij zullen zo goed als mogelijk al van tevoren nagaan wie hier bezwaar tegen heeft.

 

Nieuwsbrief

Wij versturen maandelijks via de e-mail onze nieuwsbrief naar alle (voormalig)leden van KICKTHIS, om jullie te informeren en op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen binnen de club. Wil je onze nieuwsbrief liever niet ontvangen, meld je dan af door middel van een reply naar info@kickthis.nl. Vermeld in het reply bericht ‘afmelden nieuwsbrief’. Gegevens van aanvragers van proeflessen worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina invult, zoals naam, e-mailadres, leeftijd en telefoonnummer.

 

Analyses en Marktonderzoek

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van KICKTHIS te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant-of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet. Wij gebruiken Feedbackradar als partner hiervoor.

 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een manier om een websitegebruiker te herkennen aan de hand van een bestandje dat op het gebruikte apparaat geplaatst wordt. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Voor het functioneren van de site, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je kunt inloggen op je persoonlijke account
 • Voor het analyseren van het websitegebruik, voorbeeld hoeveel bezoekers er op onze site komen en hoe zij onze site gebruiken;
 • Om je te herkennen als je terugkeert naar onze site, zodat we de inhoud van onze site zoveel mogelijk kunnen personaliseren;
 • Om bij te houden dat je op onze site bent geweest, welke pagina’s je hebt bezocht en op welke links je hebt geklikt.

Als je het gebruik van cookies op onze of een andere site wilt beperken of deze wilt verwijderen, kun je dit aanpassen in je browserinstellingen. De Help-functie van je browser geeft hierover meer informatie. Je kunt ook meer informatie vinden door op internet te zoeken naar ‘cookies verwijderen’.

 

Rapportage

KICKTHIS verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden soms op individueel niveau gebruikt, zodat we persoonlijk, waar gewenst, om een toelichting kunnen vragen.

 

Uw privacy rechten

Je hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn kun je ons helpen deze te corrigeren. Ook heb je het recht ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen of om je persoonsgegevens op een gegevensdrager aan je ter beschikking te stellen. Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd. Je kunt genoemde rechten uitoefenen door een email te sturen naar: info@kickthis.nl. KICKTHIS zal je hierover altijd binnen 5 werkdagen informeren.

 

Aanpassingen

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacy verklaring, kun je contact met ons opnemen, via info@kickthis.nl.

 

Reglement cameratoezicht

 

 1. AARD VAN HET CAMERATOEZICHT

1.1 KICKTHIS hanteert cameratoezicht ten behoeve van:

 • toegangscontrole van KICKTHIS
 • bewaking en beveiliging van goederen en personen aanwezig bij KICKTHIS
 • preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme en geweld jegens personen;
 • bewaking van het terrein gelegen voor KICKTHIS
 • toezicht op de trainingsruimten
 • en alles dat daar direct mee samenhangt.

1.2 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 • camerabeelden van de gebouwen en terreinen en de zich daarin en daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van KICKTHIS zich uitstrekt;
 • gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.

 

 1. TRANSPARANTIE CAMERA’S

2.1 Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

2.2 KICKTHIS is transparant over het gebruik van camera’s. Daar waar gebruik wordt gemaakt van camera’s wordt dat kenbaar gemaakt, middels bijvoorbeeld stickers, bordjes, etc.

2.3 In kleedkamers en toiletten van de clubs hangen vanzelfsprekend geen camera’s.

 

 1. UITVOERING VAN HET CAMERATOEZICHT

3.1 Het beleid aangaande het cameratoezicht wordt in de praktijk alleen en zelfstandig uitgevoerd door KICKTHIS.

3.2 Camerabeelden worden niet bekeken, tenzij daar een dringende reden voor is zoals inbraak, diefstal, andere andere strafbare feiten of om uitsluitsel te geven bij meningsverschillen.

 

 1. BEWAARTERMIJN VAN BEELDEN

4.1 Camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard.

4.2 Bij vastgelegde incidenten zoals diefstal, dan blijven de betreffende beelden bewaard tot dit incident is afgehandeld.

 

 1. TOEGANG EN BEVEILIGING VAN BEELDEN

5.1 KICKTHIS heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang of misbruik van opgeslagen camerabeelden.

5.2 De personen die beelden mogen terugkijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd.

 

 1. INZAGE, KOPIEËN, VERWIJDERING OF AFSCHERMING VAN CAMERABEELDEN

6.1 Een gespecificeerd verzoek van betrokkene tot inzage en kopieën van camerabeelden met daarin opgenomen de betreffende dag, tijdsperiode en locatie kan worden ingediend bij directie van KICKTHIS.

6.2 Een verzoek van betrokkene tot verwijdering of afscherming van de camerabeelden kan worden verzocht indien de camerabeelden voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

6.3 Het verzoek kan worden geweigerd indien door de inzage de privacy belangen van andere personen worden geschaad.

 

 1. AFGIFTE VAN CAMERABEELDEN

7.1 Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan een bevoegd overheidsorgaan verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven (in principe schriftelijk) bevel van het betreffende overheidsorgaan is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling KICKTHIS hiertoe verplicht.

7.2 Geen inzage wordt verstrekt aan private partijen, behalve wanneer zij zelf in beeld zijn (zie onder punt 6. ‘Inzage en kopieën).

 

 1. KLACHTEN, VRAGEN EN VERZOEKEN

8.1 Klachten en vragen over de toepassing van het cameratoezicht en over het gedrag van hierbij betrokken medewerkers evenals verzoeken van betrokkenen tot inzage, kopieën, verwijdering of afscherming kunnen worden ingediend bij KICKTHIS via info@kickthis.nl

8.2 Binnen uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de vraag of klacht zal een reactie worden gegeven.

8.3 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist KICKTHIS.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 augustus 2019