Algemene voorwaarden

Inschrijving/Lidmaatschap

Aanmelding als lid vindt plaats door het (online) inschrijfformulier volledig en ondertekend in te vullen.

Men is lid van KICKTHIS vanaf de ingangsdatum vermeld op het volledig (online) ingevulde en ondertekende inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap. Op het (online) inschrijfformulier dient het lid de gegevens naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Daarnaast dient het lid voor akkoord te tekenen aangaande de machtiging voor autorisatie tot incasso.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. KICKTHIS is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en informatieve doeleinden van KICKTHIS gebruikt. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Wijzigingen

KICKTHIS behoudt zich het recht voor om, indien dit bedrijfsmatig gewenst is, prijzen, termijnen, openingstijden, activiteitenrooster, huisreglement, algemene voorwaarden en privacyverklaring (AVG) te wijzigen. Alleen de prijzen, termijnen, openingstijden, activiteitenrooster, huisreglement, algemene voorwaarden en privacyverklaring (AVG) welke op de website www.kickthis.nl staan, zijn geldig. Alle voorgaande versies vervallen zodra er, met kennisgeving, aangepaste versies op de site www.kickthis.nl zijn geplaatst.

Betaling contributie

Betaling kan uitsluitend via een machtiging tot automatische incasso. Op de bankrekening van het lid moet voldoende saldo staan. Lukt de automatische incasso om welke reden niet en/of bij het onrechtmatig storneren van de verschuldigde contributie, ontvangt het lid hiervan een melding vanuit KICKTHIS. Het lid dient dan binnen 3 werkdagen de contributie via overboeking te voldoen. De overschrijving dient te geschieden naar de rekening van de ING Bank met nummer NL15INGB0008370365 ten name van MM Company te Vleuten, onder vermelding van naam lid en periode waarop de betaling betrekking heeft.

Indien de betaling niet binnen de gestelde 3 werkdagen alsnog, na melding bij het lid, is ontvangen, wordt de achterstallige contributie verhoogd met € 1,00 administratiekosten. Bij het wederom niet voldoen van de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten, binnen 5 werkdagen na dagtekening van de tweede melding, wordt de achterstallige contributie verhoogd met € 2,50 aanmaningskosten. Als het lid hierna in verzuim blijft, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van
€ 50,00 exclusief gemaakte kosten en wettelijke rente. Deze komen volledig voor rekening van het lid. KICKTHIS is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen.

Een lidmaatschap bij KICKTHIS kan op elk gewenst moment ingaan. KICKTHIS berekent inschrijfgeld. Het inschrijfgeld is eenmalig zolang alle persoonsgegevens in het ledenbestand geregistreerd blijven. Inschrijfgelden en contributies worden niet terugbetaald. Bij een gebroken maand, wordt de contributie pro rato berekend. De telling van de looptijd van het abonnement start op de eerste van de eerstvolgende, volledige maand.

Beëindiging abonnement
Het abonnement voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van het abonnement en gaat na deze periode stilzwijgend over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd dat maandelijks opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van een kalendermaand, welke aanvangt aan het einde van de periode waarin men zich op dat moment bevindt.

Ter verduidelijking: zegt een lid op 6 oktober op, dan stopt het lidmaatschap op 1 december.

Het beëindigen van een abonnement kan alleen via e-mail. Hierna ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Tussentijdse beëindiging van het abonnement kan alleen op medische grond (met een doktersverklaring) met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Opschorting

In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van KICKTHIS het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van KICKTHIS- deugdelijk bewijs.

 

Als lid kun je éénmaal per kalenderjaar je abonnement opschorten i.v.m. reizen, stage of bijvoorbeeld werk in het buitenland. Dit is voor een minimale termijn van 2 weken en maximaal 3 maanden. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. Het lid kan nooit rechten ontlenen aan een blessuremelding met terugwerkende kracht en/of achteraf. De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting.

De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting. Indien het lid tijdens of aansluitend op een opschorting besluit op te zeggen, blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht en de opgeschorte periode (tot dan toe) dient alsnog te worden voldaan. 

De duur van het abonnement wordt met de opgeschorte periode verlengd. Bij een per maand opzegbaar abonnement vervalt de verlenging van de opgeschorte periode na een jaar. De eerste opschorting per kalenderjaar is kosteloos. Voor elke volgende opschorting betaalt het lid € 2,50 administratiekosten.

Opschorten is niet van toepassing op actie-abonnementen, rittenkaarten en tijdens gratis periodes.

Minderjarigen

Bij KICKTHIS kan er worden gesport vanaf 3 jaar in de Ouder- Kind les. De minimum leeftijd voor deelname aan de jeugdlessen is 6 jaar. Bij leden tussen de 3 en 18 jaar moet bij inschrijving altijd een ouderverklaring worden getekend. Op basis van fysieke gesteldheid en niveau kan KICKTHIS een uitzondering maken aangaande de leeftijdsondergrens voor deelname aan lessen. Kinderen tussen de 14 jaar en 16 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene de fitnessruimte gebruiken. Vanaf 16 jaar is zelfstandig fitnessen toegestaan.

Feestdagen en schoolvakanties

KICKTHIS is gesloten op officiële en erkende feestdagen. Restitutie van contributie vanwege de officiële en erkende feestdagen is niet mogelijk. KICKTHIS geeft tijdens de schoolvakanties geen jeugd- en Ouder-Kind lessen. De uitval is al verwerkt in de contributies en is derhalve volledig verschuldigd. KICKTHIS kan doen besluiten om in de schoolvakanties zonder enige willekeur jeugd- en/of Ouder-Kind lessen wel doorgang te laten vinden, zonder dat hiervoor extra contributie verschuldigd is.

De zomervakantie is hierop een uitzondering. In de zomervakantie zijn er in het geheel geen jeugd- en Ouder-Kind lessen en bent u pro rato contributie verschuldigd. De lessen gaan door bij het minimum aantal van 4 deelnemers. KICKTHIS heeft het recht om tot 1 uur voor aanvang van de les, deze te annuleren. KICKTHIS kan alleen de aangemelde leden hiervan op de hoogte stellen. Hiervoor kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van of korting op de contributie. Inhalen van de geannuleerde les kan in de twee weken hier op volgend.


Regels voor het niet nakomen van gereserveerde lessen

De leden moeten hun lessen via het reserveringssysteem van tevoren reserveren. Bij het niet (tijdig) afmelden, dat is minimaal één uur voor aanvang van een gereserveerde les, maken we een aantekening in het systeem. Een derde keer volgt er een e-mail met daarin de mededeling dat er een boete verschuldigd is van € 10,00. Deze boete wordt per incasso geïnd. Als een lid met een één of twee keer in de week abonnement niet de les(sen) kan volgen om welke reden dan ook, dan vervalt deze les(sen). De les(sen) kunnen ingehaald worden in de volgende aansluitende twee weken.

Proefles

Een aanstaand lid heeft recht op 1 gratis proefles alvorens zich definitief in te schrijven bij KICKTHIS. De aanvraag kan plaatsvinden via het proefles aanvraag formulier op www.kickthis.nl of via een e-mail bericht. Als een KICKTHIS lid iemand mee wil nemen voor een proefles dient deze persoon van tevoren aangemeld te worden via de mail. Daarbij moet de naam vermeld worden, sportieve achtergrond, de fysieke gesteldheid van die persoon, evenals eventuele blessures en/of andere bijzonderheden. KICKTHIS zal in overleg de datum en tijd afstemmen.

Gedrag en Gedragscode

KICKTHIS behoudt zich het recht voor om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie(s). Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door KICKTHIS zonder restitutie van de nog verschuldigde contributie. Indien een lid iemand tijdens de les verwondt, dient het lid, hem/haar zelf naar de dokter of eerste hulp te brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten hierdoor veroorzaakt, kunnen op het lid verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering verplicht is.

De technieken die gedurende de lessen worden aangeleerd, mogen alleen worden gebruikt gedurende de lessen onder toezicht van een (ingehuurde) instructeur van (door) KICKTHIS en tijdens wedstrijden als sportbeoefening. Daarbuiten mag dit alleen ter verdediging van jezelf of anderen in een noodsituatie.

Het artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht (noodweer) luidt als volgt: “Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of een anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding”.

Het gebruik van kickboksen voor kwade doeleinden, zoals zinloos geweld, resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap, zonder teruggave van contributie.

Kleding en materialen

Voor alle leden van KICKTHIS geldt dat er getraind wordt in een sportbroek en een shirt met korte of lange mouwen. Trainingsbroeken en jasjes zijn ook toegestaan. Trainen met ontbloot bovenlijf of met een halterhemd is niet toegestaan. We trainen op de matten altijd zonder schoenen. Een handdoek is overal verplicht. In de bootcamp- en fitnessruimte zijn sportschoenen met schone zolen verplicht. Elk KICKTHIS lid dient voor het kickboksen eigen materialen aan te schaffen.

Klachten

Indien een lid een klacht heeft, dient dit in beginsel direct bij de betreffende instructeur bekend te worden gemaakt. Indien dit niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, kan het lid een formele klacht indienen. KICKTHIS kan geen actie ondernemen als wij niet geïnformeerd worden. Het indienen van een klacht dient per e-mail, binnen 3 werkdagen na plaatsvinden van het incident waarop de klacht betrekking heeft, te gebeuren. Terugkoppeling met een beslissing of oplossing vanuit KICKTHIS zal binnen 1 week geschieden.

Beeldmateriaal

KICKTHIS kan tijdens lessen, demonstraties, wedstrijden of evenementen foto’s en/of filmopnames maken. Deze kunnen op de website, social media of youtube kanaal van KICKTHIS geplaatst worden. Wanneer het lid of ouder/voogd van het lid niet aan deze opnames mee wil werken, kan men dit aangeven bij KICKTHIS en zal hier rekening mee worden houden. Het is niet toegestaan door leden of andere bezoekers van KICKTHIS om ongevraagd foto’s en/of video’s te maken van anderen.

Externe instructeurs

KICKTHIS maakt gebruik van instructeurs, die zelfstandig lesgeven. Indien er in een noodzaak, een andere instructeur wordt ingezet, hoeft KICKTHIS niet van tevoren de leden te informeren, mits een instructeur een vaste les voor zijn/haar rekening zal gaan nemen.

Risico en Aansprakelijkheid

Zowel KICKTHIS als haar instructeurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door verlies, diefstal en beschadiging van goederen. Tevens aanvaardt KICKTHIS en haar instructeurs geen aansprakelijkheid voor ontstane letsel- of andere schade (bijv. emotionele schade) tijdens trainingen, wedstrijden, in of rond de accommodaties van KICKTHIS, evenals letsel- of andere schade die direct of indirect is voortgekomen uit het sporten bij KICKTHIS.

Het deelnemen aan de activiteiten en lessen van KICKTHIS en het gebruik maken van de materialen is geheel voor eigen risico. Het wordt aanbevolen om jaarlijks een erkende sportkeuring te doen. Bij blessures en/of andere gezondheidsrisico’s dient het lid dit altijd voor de les bij de instructeur te melden. Het sporten geschiedt geheel op eigen risico. Ondergetekende is zich ervan bewust dat sporten bij KICKTHIS risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening hiervan voor eigen risico neemt. Tevens zal het lid KICKTHIS en haar instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden (o.a. werkgever) ten deze.

Huisreglement

De algemene voorwaarden, huisreglement en privacyverklaring (AVG) van KICKTHIS staan op de website www.kickthis.nl en zijn ook bij de instructeurs op te vragen. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart het lid zich akkoord met de algemene voorwaarden, huisreglement en de privacyverklaring (AVG) van KICKTHIS. Tevens verklaart het lid het huisreglement te zullen naleven. KICKTHIS behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van het huisreglement of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap direct te beëindigen zonder teruggave van contributie.

Schade toegebracht aan eigendommen van of hetgeen gehuurd wordt door KICKTHIS zullen altijd worden verhaald op de veroorzaker. Het onder invloed verkeren van alcohol of drugs of het in bezit hebben van illegale soft- en hard- drugs, krachtens de Opiumwet, is binnen KICKTHIS niet toegestaan. De instructeur van KICKTHIS behoudt zich het recht voor, om bij overtreding van deze regel, de overtreder(ster) de toegang tot de trainingslocatie(s) van KICKTHIS te ontzeggen. KICKTHIS kan dan besluiten het lidmaatschap per direct te beëindigen zonder teruggave van contributie.

Rechtstoepassing

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met KICKTHIS aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en KICKTHIS, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar KICKTHIS is gevestigd.

*KICKTHIS 1 september 2019